We found 182 actual water levels for 'Sula'.

NORWAY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Sula V Bruli Sula 387 cm 1.22 m³/s

THAILAND

Station Water bodyWater levelFlowMap
บ้านกลาง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 186 cm
บ้านซากอ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 2270 cm
บ้านท่านา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1465 cm
บ้านนาป่า ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 770 cm
บ้านบริดอ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 27 cm
บ้านบางตง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 750 cm
บ้านปรีกี ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 495 cm
บ้านอาพาธ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 548 cm
บ้านเสาธง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 900 cm
ถนนลูกเสือ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 20 cm
บ้านท่าสาบ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 1296 cm
บ้านท่าแซะ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 754 cm
บ้านบางรูป ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1008 cm
บ้านมูโน๊ะ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 103 cm
บ้านรมณีย์ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1286 cm
บ้านวังครก ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 310 cm
บ้านวังไทร ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 3160 cm
บ้านวังไผ่ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 229 cm
บ้านหินดาน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 310 cm
คลองรับร่อ บ้านหาดใน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1762 cm
บ้านท่าใหญ่ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1900 cm
บ้านท้า่ยนา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 2718 cm
บ้านปันจอร์ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1990 cm
บ้านป่าหมาก ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 51 cm
บ้านวังก้อง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1566 cm
บ้านเก็ตโฮ่ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1441 cm
บ้านเคียนซา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 104 cm
บ้านตลาดเก่า ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) -144 cm
บ้านบูเก๊ะตา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 1817 cm
บ้านหัวสะพาน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 3508 cm
บ้านฉลุงเหนือ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1408 cm
บ้านตันหยงมัส ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 1043 cm
บ้านท่าประดู่ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 710 cm
บ้านท่าไม้ลาย ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 3706 cm
บ้านปายอยือนิ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 1028 cm
บ้านย่านตาขาว ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) -6 cm
บ้านปะเหลียนใน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 2039 cm
บ้านย่านดินแดง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 436 cm
สะพานเดชานุชิต ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 6 cm
บ้านวังพระเคียน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 572 cm
บริเวณสะพานลันตู ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 1822 cm
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 138 cm
บ้านควนกลาง (1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 3935 cm
บ้านคลองมุย หมู่ที่ 13 (Ban Khlong Mui 13) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 11080 cm
คลองกาแลกูโบ หมู่ที่ 1 (Ka Lae Ku Bo 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 271 cm
สะพานข้ามคลองกระบี่ใหญ่ 1 (Krabi Yai 1 Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 2354 cm
สวี 1 (Sawi 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 70 cm
พุนพิน 1 (Tapi 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) -7 cm
สะพานเทศบาล 2 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 55 cm
สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา (Ban Komo 29) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 11698 cm
สวี 2 (Sawi 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 2 cm
พุนพิน 2 (Tapi 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 47 cm
พุนพิน 3 (Tapi 3) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 63 cm
สะพานถนนสายเอเซีย 4265 (Esia 4265 Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 8909 cm
คลองสุหงาบารู หมู่ที่ 4 (Su Nga Ba Ru 4) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 202 cm
บ้านคลองวาย หมู่ที่ 7 (Ban Khlong Wai 7) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 15182 cm
บ้านคลองใส หมู่ที่ 8 (Ban Khlong Sai 8) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 12074 cm
สะพานไอร์ปาโจ (Ai Pa Cho Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 9204 cm
สะพานบางไตประชาบริรักษ์ (Bang Tai Pracha Borirak Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 4651 cm
สะพานบ้านคีรีวง คลองท่าดี (Ban Khiri Wong (Khlong Tha Di) Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 4287 cm
สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา จ.ยะลา (Bannangsata Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 3505 cm
สะพานทางเข้าชุมชนบ้านปากซวด (Ban Pak Suat Community Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 3092 cm
บ้านประดู่ (Ban Pradu) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 6666 cm
สะพานบ้านสวนปราง (Ban Suan Prang Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 4225 cm
โรงสูบน้ำประปา (Ban Ta Khun Pumping Station) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 422 cm
สะพานตาบัว บ้านยาเด๊ะ (Bua Ban Ya De Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 11248 cm
เมืองชุมพร (Chumphon 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 233 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างฯ คลองกะทะ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.01 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างฯ บ้านไบก์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 0.01 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางวาด ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.01 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองหยา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.01 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.01 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.01 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.01 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 0.03 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.08 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.01 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.63 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตย ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.01 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.23 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.01 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.01 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily บางลาง (Bang Lang) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 0.9 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily บางลาง (Banglang Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 0.01 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily รัชชประภา (Rajjaprabha Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.02 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily รัชชประภา (Ratchaprapa) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 3.49 cm
Dam Level Daily บางลาง (Banglang Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 10483 cm
Dam Level Daily รัชชประภา (Rajjaprabha Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 8224 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างฯ คลองกะทะ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.01 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างฯ บ้านไบก์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 0.01 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางวาด ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.03 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองหยา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.02 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.02 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.05 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.16 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.06 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.28 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.08 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตย ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.01 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.11 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองสวนหนัง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.01 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.02 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.02 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.02 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily บางลาง (Bang Lang) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 5.08 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily บางลาง (Banglang Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 0.19 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily รัชชประภา (Rajjaprabha Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.37 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily รัชชประภา (Ratchaprapa) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 9.95 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างฯ คลองกะทะ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.83 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างฯ บ้านไบก์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 0.74 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางวาด ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1.24 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองหยา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 2.07 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1.32 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 4.88 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1.03 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 1.78 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 46.79 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 8.29 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 43.05 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 32.51 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางทรายนวล ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1.18 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตย ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.33 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 11.37 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองสวนหนัง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.94 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 2.85 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 3.6 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 6.62 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily บางลาง (Bang Lang) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 956.66 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily บางลาง (Banglang Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 957.09 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily รัชชประภา (Rajjaprabha Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 3599.13 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily รัชชประภา (Ratchaprapa) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 3599.13 cm
ท้ายเขื่อนรัชชประภา (Downstream Of Ratchaprapa) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1183 cm
สะพานกะลูบี บ้านสายปารี (Ka Lu Bi Ban Sai Pa Ri Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 2089 cm
สะพานข้ามคลองหวาด (Kham Khlong Wat Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 6654 cm
เคียนซา (Khien Sa) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 257 cm
คลองเบตง (ชุมชนกุนุจนอง) (Khlong Betong (Ku Nu Ja Nong)) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 28170 cm
สะพานข้ามคลองไชยา (Khlong Chaiya Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 667 cm
คลองชะอวด (Khlong Cha Uat) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 2180 cm
สะพานข้ามคลองปากหมาก (Khlong Pak Mak Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 9697 cm
คลองปะแต (Khlong Pa Tae) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 2872 cm
สะพานคลองพาย (Khlong Phai Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 7779 cm
สะพานข้ามคลองตะโก (Khlong Tako Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 6734 cm
สะพานข้ามคลองท่าชนะ (Khlong Tha Chana Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 579 cm
สะพานข้ามคลองวังเคียน (Khlong Wang Khian Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1192 cm
ควนกาหลง (Khuan Kalong) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 2145 cm
ละงู (La-Ngu) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) -15 cm
ชุมชนลีเล็ด (Lilet Communuty) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) -10 cm
หลังสวน (Luang Suan) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) -74 cm
มะนัง (Manang) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 542 cm
สะพานเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี (Muang Pattani Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) -24 cm
สะพานท่าสาป (Muang Yala Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 1304 cm
เมืองระนอง (Mueang Ranong) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 797 cm
ทุ่งสง (Nakhon Si Thammarat 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 5103 cm
เชียรใหญ่ (Nakhon Si Thammarat 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) -154 cm
ถ้ำพรรณรา (Nakhon Si Thammarat 3) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1332 cm
ทุ่งใหญ่ (Nakhon Si Thammarat 4) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 984 cm
ฝายคลองท่าเลา (Na Luang Sen) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 12280 cm
สะพานหนองจิก-วังปลา (Nong Chik - Wang Pla Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 350 cm
ท่าศาลา (Nop Phi Tam 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) -23 cm
นบพิตำ (Nop Phi Tam 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1164 cm
เมืองยะลา (Patthani 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 1320 cm
สะพานมิตรภาพรับร่อ-หินแก้ว (Rap Ro - Hin Kaeo Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 735 cm
สุคิริน (Sai Buri 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 10031 cm
ศรีสาคร (Sai Buri 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 2371 cm
เมืองสตูล (Satun 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1395 cm
เมืองพังงา (Takua Pa 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 196 cm
ตลาดเก่าตะกั่วป่า (Takua Pa Market) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) -132 cm
ท่าขนอม (Tapi 4) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 502 cm
เวียงสระ (Tapi 5) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 377 cm
พระแสง (Tapi 6) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 682 cm
วิภาวดี (Tapi 7) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 2272 cm
ท่าสะบ้า (Trang 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 555 cm
เมืองตรัง (Trang 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) -36 cm
คลองนางน้อย (Trang 3) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1558 cm
ปะเหลียน (Trang 4) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 47 cm
วังวิเศษ (Trang 5) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1032 cm
รัษฎา (Trang 6) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1916 cm
บ้านท่านหญิง (Vibhavadi) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 3190 cm
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ (Wat Khok Pho Sathit School) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 2366 cm
วัดปราการ (Wat Prakan Kirirat Nikhom) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 323 cm
อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา จ.ยะลา (Yaha Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 2275 cm